สำหรับเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
© Copyright 2018. Rajamangala University of technology Srivijaya. เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-317126 โทรสาร 074-317127 Line ID: jobruts